Input:

Preradenie do vyššej platovej triedy v roku 2019

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Preradenie do vyššej platovej triedy v roku 2019

Ing. Jarmila Belešová


Zamestnanec priniesol žiadosť o uznanie 1. atestácie, ktorú vykonal 19.11.2019.Predpoklady spĺňa, je viac ako päť rokov samostatný pedag. zamestnanec. Od akého dňa mu prináleží vyššia trieda od nasledujúceho dňa alebo mesiaca?

Pohľad autora na problematiku:

Pedagogický zamestnanec vykonaním prvej atestácie a splnením podmienky zaradenia minimálne piatich rokov v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec splní podmienky na zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a tým aj podmienku na zaradenie do príslušnej platovej triedy. Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.

Záver:

Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonal prvú atestáciu 19.11.2019 a uvedeným dňom splnil aj podmienky na zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do príslušnej vyššej platovej triedy od 20.11.2019.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika sa upravuje podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: