Input:

Základná škola - Smernica o priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.30 Základná škola - Smernica o priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


Smernica o priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Článok I.

Základné ustanovenia

Táto smernica, ktorú vydáva riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 4/2012, ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia, za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka, za absolvované vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravuje postup pri priznávaní kreditov pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.

Článok II.

Základné pojmy

 1. Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanovil v pracovnom poriadku.
 2. Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva žiakom školy.
 3. Pedagogický a odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú a odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.”). Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec.
 4. Rozširujúce štúdium na účely priznania kreditov podľa tejto smernice je osobitný druh štúdia na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru. Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.
 5. Pedagogický zamestnanec sa na účely tejto smernice rozumie zamestnanec, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so školou (označenie školy).
 6. Zamestnávateľ sa na účely tejto smernice rozumie škola (označenie školy). Osvedčenia o získaní kreditov alebo vyjadrenia s odôvodnením o nepriznaní kreditov pedagogickým a odborným zamestnancom podpisuje riaditeľ školy.
 7. Akreditačná rada je poradný orgán Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania a programov doplňujúceho pedagogického štúdia podľa tohto zákona.
 8. Poskytovanie kontinuálneho vzdelávania je definované v § 35 zákona č. 317/2009 Z. z.

Článok III.

Profesijný rozvoj, kariérové stupne a kreditový systém

 1. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom:

 1. kontinuálneho vzdelávania,
 2. tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností,
 3. sebavzdelávania.
 4. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ak zákon neustanovuje inak, sa zaradí do týchto kariérových stupňov:
 5. začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
 6. samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 7. pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
 8. pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
 9. Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov. Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa § 47 a nasl. zákona č. 317/2009 Z. z.
 10. Počet priznaných kreditov zohľadňuje:

a) rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,

b) autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

 1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov podľa ustanovenia § 14 zákona č. 553/2003 Z. z.

Článok IV.

Získavanie kreditov a pravidlá priznávania kreditov

 1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec školy môže získať kredity v zmysle § 47 a § 47a) zákona č. 317/2009 Z. z. za:
 2. absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a funkčné aktualizačné vzdelávanie. Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania priznáva poskytovateľ, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o počte získaných kreditov,
 3. vykonanú rigoróznu skúšku alebo vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka. Podmienkou na vykonanie rigoróznej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka je u pedagogického zamestnanca najmenej trojročná pedagogická prax a pre odborného zamestnanca najmenej trojročná odborná prax. Po splnení tejto podmienky vydá riaditeľ školy pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o získaní 60 kreditov, ktoré sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky,
 4. vzdelávanie súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti absolvované prezenčne u zahraničnej právnickej osoby mimo územia Slovenskej republiky. Kredity priznáva akreditačná rada, ktorá vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Akreditačná rada prizná kredity a vydá osvedčenie o počte získaných kreditov do 90 dní od podania žiadosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi na doplnenie. Ak sa žiadosť vráti žiadateľovi na doplnenie, lehota 90 dní neplynie,
 5. autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov. Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.
 6. Kredity možno získať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti:
 7. z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
 8. z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
 9. Kredity nemožno získať za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 317/2009 Z. z., za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d)ods. 10 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z., za funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.
 10. Riaditeľ školy zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. Riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z.  Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia uzná kredity priznané poskytovateľom len za
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: