Input:

Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.11 Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna

JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť dokument

Čl. I

Základné ustanovenia

Smernica je doplnkom k pracovnému poriadku pre zamestnancov názov školy.

Čl. II

Vznik nároku na čerpanie náhradného voľna

1. Nárok na náhradné voľno sa tvorí prácou nadčas. Za prácu nadčas sa považuje práca vykonaná nad stanovený týždenný pracovný čas podľa Zákonníka práce, t.j. ... hodiny (stanovený týždenný pracovný čas, max. 40 hodín za týždeň) týždenne u pedagogických a nepedagogických zamestnancov základnej školy.

2. Práca nadčas je vykonaná zamestnancom na príkaz riaditeľ školy alebo s jeho súhlasom výlučne počas zastupovania, počas rekonštrukčných prác na budove školy a počas školských akcií: počas celoškolských aktivít pre deti organizovaných po … hod. (čas, dokedy je organizované vyučovanie), alebo počas víkendu (kultúrne programy, karneval, športové podujatia, tvorivé dielne, exkurzie, výlety a iné akcie organizované školou) v rozsahu počtu hodín spočívajúcich dozorom nad deťmi po …. hod.

3. O vykonaní práce nadčas je zamestnanec povinný informovať riaditeľa školy vopred, min. aspoň 2 dni pred uskutočnením akcie.

4. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú riaditeľ školy nenariadil alebo neschválil.

5. Práca nadčas u nepedagogických zamestnancov sa tvorí v prípade výnimočných situácií (pri rekonštrukčných prácach na budove školy alebo iných výnimočných situáciách).

6. Zastupovanie za neprítomného pedagogického zamestnanca sa bude považovať za prácu nadčas so súhlasom riaditeľa školy. V prípade zastupovania prostredníctvom spojenia rôznych ročníkov na základe pokyny riaditeľ školy, nevznikne práca nadčas.

7. Hodiny vykazované odpracované ako nadčasové nad rámec svojho úväzku sa budú preplácať len na základe povolenia riaditeľa školy. Organizácia výletov a akcií sa riadi pravidlom, že žiaci spolu s pedagogickým dozorom by sa mali vrátiť z výletu, alebo exkurzie do ... hod. z dôvodu nevykazovania nadčasovej práce.

Čl. III

Evidencia vzniku nároku na čerpanie náhradného voľna

1. Prehľad tvorby a čerpania náhradného voľna si vedie každý pedagogický a nepedagogický zamestnanec samostatne na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto smernice.

2. Tvorbu a čerpanie náhradného voľna schvaľuje riaditeľ školy svojím podpisom. Riaditeľ školy môže na tento účel poveriť iného vedúceho zamestnanca.

3. Zamestnanec okrem tlačiva o tvorbe a čerpaní náhradného voľna predloží riaditeľovi školy aj žiadosť o čerpanie náhradného voľna. V žiadosti o čerpanie náhradného voľna uvedie dni, kedy bude náhradné voľno čerpať a počet hodín čerpania náhradného voľna.

4. Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec vedie evidenciu o vytvorenom nároku na čerpanie náhradného voľna a vyčerpanom náhradnom voľne.

5. Každý pedagogický zamestnanec zastupujúci neprítomného pedagogického zamestnanca na vyučovaní zapíše svoje zastupovanie do knihy zastupovania bezodkladne v deň zastupovania.

Čl. IV

Postup pri čerpaní náhradného voľna

1. Zamestnanci majú právo čerpať náhradné voľno v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 301/2011 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, len po predchádzajúcom písomnom súhlase alebo na základe nariadenia riaditeľa školy podľa nasledujúcich odsekov tohto článku.

2. Udelením písomného súhlasu sa rozumie podpísanie žiadosti čerpania náhradného voľna. Náhradné voľno za prácu vykonanú nadčas priznáva riaditeľ školy po predložení žiadosti čerpania náhradného voľna zamestnancom školy. Náhradné voľno nie je možné čerpať vopred t.j. za prácu ešte nevykonanú

3. Žiadosť o čerpanie náhradného voľna musí byť podaná a schválená minimálne 2 dni vopred, aby bolo možné zabezpečiť plynulý chod rozvrhu. Žiadosť sa vyhotovuje a predkladá výlučne písomnou formou. Nie je možné žiadať si dodatočne čerpanie náhradného voľna

4. Riaditeľ školy môže nariadiť čerpanie náhradného voľna zamestnancovi najviac jedenkrát mesačne v rozsahu jeden deň. Čerpanie náhradného voľna je v odôvodnených prípadoch možné v maximálnom rozsahu 30 hodín mesačne.

5. Ak pedagogický zamestnanec spojí rôzne triedy alebo ročníky v rámci zastupovania iného pedagogického zamestnanca, nevzniká mu nárok na čerpanie náhradného voľna.

6. Náhradné voľno je zamestnanec povinný vyčerpať najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na náhradné voľno. Ak zamestnanec nevyčerpá náhradné voľno v tejto lehote, predloží riaditeľovi školy žiadosť o predĺženie lehoty čerpania náhradného voľna o ďalšie tri mesiace.

7. Náhradné voľno je možné čerpať:

- v čase vedľajších prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné prázdniny),

- v čase letných prázdnin,

- v pracovnom čase (zo závažných dôvodov),

- v prípade čerpania náhradného voľna počas školského roku a školského vyučovania sa náhradné voľno čerpá v rozsahu počtu hodín úväzku v daný deň podľa rozvrhu hodín,

- v ŠKD pri čerpaní náhradného voľna v pracovnom čase čerpá vychovávateľka toľko hodín, koľko v ten deň má mať výchovnej činnosti.

8. Počas prázdnin sa čerpá najskôr nárok na náhradné voľno a následne sa čerpá dovolenka.

9. Pri čerpaní náhradného voľna v deň, kedy pedagogický zamestnanec vykonáva dozor nad deťmi počas prestávok alebo obeda si tento dozor vymení po dohode s iným pedagogickým zamestnancom a nahlási túto výmenu riaditeľovi školy alebo príslušnému vedúcemu zamestnancovi.

Čl. V

Čerpanie dovolenky

1. Zamestnanci majú právo čerpať dovolenku v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, len po predchádzajúcom písomnom súhlase riaditeľa školy alebo vedúceho zamestnanca podľa nasledujúcich odsekov tohto článku. Udelením písomného súhlasu sa rozumie podpísanie dovolenkového lístka riaditeľom školy.

2. Zamestnanci predkladajú na podpis dovolenkové lístky na čerpanie dovoleniek riaditeľovi školy minimálne 2 dni pred nástupom na dovolenku.

3. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci školy v čase letných prázdnin čerpali prevažnú časť dovolenky v tomto čase.

4. Dovolenku čerpanú počas prázdnin nie je možné prerušiť čerpaním lekárskeho voľna. Dovolenku môže prerušiť len nástupom do zamestnania, pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ošetrovaním chorého člena rodiny.

Čl. VI

Pracovná cesta

1. Zamestnanci školy je dovolené absolvovať pracovnú cestu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, len po predchádzajúcom súhlase alebo nariadení riaditeľa školy. Udelením písomného súhlasu sa rozumie podpísanie cestovného príkazu.

2. Zamestnanci predkladajú na podpis cestovné príkazy na vyslanie na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu najneskôr 3 dni pred odchodom na pracovnú cestu. Vyplácanie cestovných náhrad zamestnancom sa poskytuje na základe zákona č.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: