Input:

Základná škola - Základná finančná kontrola - kontrolný list

18.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Základná škola - Základná finančná kontrola - kontrolný list

Ing. Iveta Harušťákova ; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA 

Stiahnuť vzor

Príloha č. 1

Základná finančná kontrola

Kontrolný list

Organizácia a jej adresa

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Kontrolný list

z vykonania základnej finančnej kontroly

Organizačný útvar organizácie :.....................................................

Názov finančnej operácie (presné definovanie):.................................................

Predpokladaná suma v €: .................................................. (nie je povinnosť určiť sumu)

Potvrdzujem, že finančná operácia je v súlade s rozpočtom organizácie, , osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.*

Meno zodpovedného zamestnanca

organizačného útvaru:.........................................

Podpis:.....................................

Dátum:......................................

Súhlasím s vykonaním – nevykonaním finančnej operácie

Súhlasím

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: