Input:

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 10.2019 (I. časť)

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 10.2019 (I. časť)

JUDr. Žaneta Surmajová

Od 1. októbra 2019 je účinná novela č. 209/2019 Z. z., ktorou sa novelizoval zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto novela priniesla zmeny v preukazovaní bezúhonnosti PZ a OZ, nahradila doterajšie preukazovanie výpismi z registra trestov – odpismi registra trestov.

Rozdiel medzi výpismi z registra trestov je v tom, že:

- Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená a uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní. Výpis z registra trestov sa vydá na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa týka.

- Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli zahladené. Generálna prokuratúra vydáva odpis registra trestov za účelom zisťovania bezúhonnosti len na žiadosť oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby.

Na účely výkonu pracovnej činnosti ako PZ alebo OZ sa v zmysle novely č. 209/2019 Z. z. za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:

- obzvlášť závažný zločin,

- úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo

- trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.

Zároveň sa ustanovujú trestné činy, pri ktorých podmienka bezúhonnosti nie je splnená ani vtedy, ak odsúdenia za tieto trestné činy boli zahladené. Ide o:

- obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: