Input:

Materská škola - smernica o časovom rozlíšení nákladov a výnosov v účtovnej jednotke

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.81 Materská škola - smernica o časovom rozlíšení nákladov a výnosov v účtovnej jednotke

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval
 
   
Schválil
 
   

Meno Dátum Podpis

Vypracoval

Schválil

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013) a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ.

Pravidlá časového rozlišovania nákladov a výnosov

Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,

významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

náklady budúcich období na účte 381 – Náklady budúcich období,

výdavky budúcich období na účte 383 – Výdavky budúcich období.

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

výnosy budúcich období na účte 384 – Výnosy budúcich období,

príjmy budúcich období na účte 385 – Príjmy budúcich období.

Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania.

Účet 381 - Náklady budúcich období

Na účte 381 sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5:

 predplatné novín a časopisov,

 vopred platené nájomné za prenájom majetku,

 poistenie majetku hradené vopred,

 paušál platený vopred za mobilné telefóny.

Náklady budúcich období k 31. decembru zaúčtuje účtovné oddelenie pri ich úhrade, pri uskutočnení výdavku, a to na základe účtovných dokladov. Náklady budúcich období sa zaúčtujú na stranu MD účtu 381 a na stranu D účtu 22x alebo 211.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie nákladov budúcich období sú:

 prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.,

 doklady o výdavku (výpis z BÚ, pokladničný výdavkový doklad).

Tieto účtovné doklady sú aj súčasťou inventarizácie zostatku účtu 381 k 31. decembru.

Náklady budúcich období sú zúčtované na príslušný účet nákladov v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia. Za zúčtovanie nákladov budúcich období je zodpovedné účtovné oddelenie. Náklady budúcich období sa zúčtujú na stranu MD príslušného účtu nákladov a na stranu D účtu 381.

Účet 383 – Výdavky budúcich období

Na účte 383 sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach. Je známe, že výdavok sa uskutoční v určitom, známom čase a v určitej, známej výške. Sú to napríklad:

 nájomné, platené pozadu,

 úroky z úverov platené pozadu,

 iné náklady z dodávateľských faktúr, ktoré dodávateľ fakturoval v nasledujúcom účtovnom období, ale vecne súvisia s bežným účtovným obdobím.

Zaúčtujú sa na stranu MD príslušného účtu nákladov a na stranu D účtu 383.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie nákladov budúcich období sú:

prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.

Tieto účtovné doklady sú aj súčasťou inventarizácie zostatku účtu 383 k 31. decembru.

Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku. Za zúčtovanie výdavkov budúcich období je zodpovedné účtovné oddelenie. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa zaúčtuje na stranu MD účtu 383 a na stranu D účtu 22x alebo 211.

Účet 384 - Výnosy budúcich období

Na účte 384 sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období. Sú to napríklad:

 nájomné prijaté vopred,

 sumy prijatých paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb,

 predplatné prijaté vopred,

 transfery nezúčtované do výnosov.

Výnosy budúcich období k 31. decembru zaúčtuje účtovné oddelenie pri príjme peňažných prostriedkov, a to na základe účtovných dokladov. Výnosy budúcich období sa zaúčtujú na stranu MD účtu 22x alebo 211 a na stranu D účtu 384.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie výnosov budúcich období sú:

 prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.

 doklady o príjme (výpis z BU, pokladničný príjmový doklad),

 podklady o účtovaní nákladov pre účtovanie transferov, ktoré sa zúčtovávajú vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi do výnosov.

Tieto účtovné doklady sú aj


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: