Input:

Materská škola - Smernica o dlhodobom majetku - charakteristika, oceňovanie, odpisovanie v príspevkovej organizácii

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.51 Materská škola - Smernica o dlhodobom majetku – charakteristika, oceňovanie, odpisovanie v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013), a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ

Vymedzenie základných pojmov

1. Z časového hľadiska sa majetok člení na:

a) dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok

b) obežný (krátkodobý) majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok

2. Dlhodobý majetok sa člení na:

a) dlhodobý nehmotný majetok

b) dlhodobý hmotný majetok

c) dlhodobý finančný majetok

d) dlhodobé pohľadávky

3. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok:

a) aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 € (suma ustanovená osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od napr.: 650 € do 2 400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý nehmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov.

4. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov bez ohľadu na ocenenie,

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 €, (suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok - zákon o dani z príjmov)

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

f) drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je napr.: od 500 € do 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý hmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov.

g) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

5. Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä

a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely spoločnosti s podstatným vplyvom a ostatné podielové cenné papiere a podiely,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere”) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

6. Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

7. Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú:

a) drobný nehmotný majetok napr.: od 35 € do 650 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby

b) drobný hmotný majetok napr.: od 35 € do 500 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby,

c) drobný hmotný majetok do 35 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstarní do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu.

Oceňovanie majetku

1. Podľa zákona o účtovníctve:

a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním

b) reálnou hodnotou cena vymedzená v zákona o účtovníctve.

c) vlastnými nákladmi - priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

d) menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

2. Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie sa oceňuje:

a) obstarávacou cenou

b) reálnou (bezodplatne nadobudnutý a novozistený majetok)

c) vlastnými nákladmi

3. Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise a technické hodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako

a) technické zhodnotenie

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

4. Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

5. Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

6. Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

7. Za reálnu hodnotu je možné považovať :

1) trhovú cenu,

2) hodnotu zistenú oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa bodu 1 známa,

3) hodnotu zistenú oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa bodu 2, alebo

4) posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa bodu 1 až 3, alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.

8. Finančný majetok sa oceňuje:

a) obstarávacou cenou

b) reálnou hodnotou, v prípade bezodplatného nadobudnutia

Obstaranie a evidencia majetku

1. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

2. Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové rozdiely.

3. Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

a) prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,

e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

4. Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to

a) úroky z úverov a kurzové rozdiely,

b) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

c) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

e) náklady na biologickú rekultiváciu,

f) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

g) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

5. Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

6. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj hnuteľný


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: