Input:

Materská škola - Program adaptačného vzdelávania

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.14 Materská škola - Program adaptačného vzdelávania

Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Úvod

Podmienky uskutočňovania adaptačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, podrobnosti o jeho realizácii a ďalšie náležitosti s tým súvisiace upravuje § 31, § 51 a § 52 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Pri tvorbe vzoru „Programu adaptačného vzdelávania” sa vychádzalo z uvedených právnych predpisov. Adaptačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania, ktorý schvaľuje riaditeľ. Program je vypracovaný pre materskú školu v alternatíve pre jej potenciálnych začínajúcich pedagogických zamestnancov, prípadne začínajúceho odborného zamestnanca. Uvedený rozsah adaptačného vzdelávania pre jednotlivé kategórie začínajúcich pedagogických zamestnancov je len orientačný, nemusí sa uvádzať v celom uvedenom rozsahu, prípadne je možné rozšíriť. Jeho rozsah určuje poskytovateľ.

Program adaptačného vzdelávania sa vypracováva v prípade potreby, teda v prípade, ak škola prijíma do pracovného pomeru začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.

Text písaný v programe kurzívou si školy upravia podľa svojich potrieb.

Kurzívou sú písané aj vysvetľujúce poznámky spravidla vychádzajúce z príslušných právnych predpisov. Tieto poznámky škola vo svojom programe uvádzať nebude.

Materská škola, Drobného 11, 040 01 Košice

Program adaptačného vzdelávania

Košice, júl 2020

Materská škola, Drobného 11, 040 01 Košice, ako poskytovateľ adaptačného vzdelávania,

vydáva

podľa § 51 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji nasledovný

program adaptačného vzdelávania pedagogických/odborných zamestnancov materskej školy.

Poskytovateľ vzdelávania: Materská škola, Drobného 11, 040 01 Košice, IČO: 351 327

(ďalej len „materská škola”)


Poznámka: Uvádza sa názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie poskytovateľa programu vzdelávania.

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie pedagogických/odborných

zamestnancov materskej školy (vybrať jednu možnosť)


Poznámka: Uvádza sa výstižný a zrozumiteľný názov programu vzdelávania. Osobitne sa vypracuje program adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických zamestnancov a osobitne pre začínajúcich odborných zamestnancov, ak škola takýto program potrebuje. V prípade materských škôl a vzhľadom na to, že školský špeciálny pedagóg sa stal samostatnou kategóriou pedagogického zamestnanca, pravdepodobne nebude potrebné vypracovávať program adaptačného vzdelávania pre začínajúcich odborných zamestnancov, pretože takýchto zamestnancov materské školy spravidla nezamestnávajú. Škola môže mať osobitne vypracované samostatné programy adaptačného vzdelávania aj pre jednotlivé kategórie začínajúcich pedagogických zamestnancov.

Odborný garant: Mgr. Viera Kozlíková, riaditeľka materskej školy, podpis garanta


Poznámka: Uvádza sa meno, priezvisko a podpis odborného garanta programu vzdelávania, ktorým je pri adaptačnom vzdelávaní riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Druh vzdelávania: adaptačné vzdelávanie

Uvádza sa druh vzdelávania v profesijnom rozvoji podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Rozsah vzdelávania v hodinách: učiteľ materskej školy 120 hodín

pedagogický asistent 60 hodín

školský špeciálny pedagóg 140 hodín


Poznámka: Rozsah hodín vzdelávania jednotlivých kategórií, prípadne podkategórií pedagogických zamestnancov, a kategórií odborných zamestnancov si určuje škola. V prípade materskej školy sa uvedie podkategória učiteľ materskej školy. Uvedený rozsah adaptačného vzdelávania je len orientačný.

Forma vzdelávania: prezenčná,

dištančná alebo

kombinovaná


Poznámka: Adaptačné vzdelávanie sa spravidla vykonáva prezenčnou formou. V prípade kombinovanej formy je potrebné v časti rozsah vzdelávania uviesť koľko hodín bude prezenčná forma a koľko hodín bude dištančná forma.

Ciele a obsah vzdelávania:

Hlavný cieľ: Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania podľa profesijného štandardu učiteľa materskej školy/školského špeciálneho pedagóga/ pedagogického asistenta.


Poznámka: Ciele programu vzdelávania výstižne a zrozumiteľne vyjadrujú zmenu kvalifikačných predpokladov, vedomostí, zručností, postojov alebo profesijných kompetencií zamestnanca po absolvovaní programu vzdelávania. Hlavný cieľ pri adaptačnom vzdelávaní sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec.

Čiastkové ciele: napr.

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre výchovu a vzdelávanie so zameraním na predprimárne vzdelávanie,

 • ovládanie vnútorných predpisov materskej školy,

 • orientácia v pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii materskej školy,

 • znalosť dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy/ pedagogického asistenta/školského špeciálneho pedagóga,

 • vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky detí predškolského veku s poznaním základných metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík detí,

 • vedieť diagnostikovať individuálne špecifiká detí predškolského veku a akceptovať individualitu každého dieťaťa bez predsudkov a stereotypov,

 • vedieť posúdiť perceptuálno-motorické, sociálno-emocionálne a kognitívne charakteristiky dieťaťa s využitím základných metód (napr. pozorovanie, rozhovor) pedagogickej diagnostiky, interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodiť závery pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,

 • poznať typológiu, rozdelenie a druhy učebných štýlov, zákonitosti rozvoja kognitívnych procesov detí a metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu učebného štýlu detí,

 • vedieť identifikovať učebný štýl a individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí so zreteľom na schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí (intaktné deti, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a rešpektovať rôzne spôsoby učenia sa detí,

 • poznať vplyv multikultúrneho prostredia na osobnosť detí a metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na zisťovanie individuálnych charakteristík detí vychádzajúcich z ich sociokultúrneho prostredia,

 • identifikovať individuálne charakteristiky detí vychádzajúce z ich sociokultúrneho prostredia a akceptovať sociokultúrne rozdiely medzi deťmi,

 • vedieť identifikovať osobitosti detí v kontexte ich sociokultúrneho prostredia s využitím základných pedagogicko-diagnostických metód a nástrojov (napr. rozhovor, dotazník pre zákonného zástupcu, analýza osobného spisu dieťaťa) a vedieť interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodiť závery pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,

 • ovládať obsah a didaktiku predprimárneho vzdelávania,

 • vedieť vybrať obsah výchovno-vzdelávacích činností v súlade so stanovenými výchovno-vzdelávacími cieľmi a očakávanými výsledkami detí a obohacovať ho o školské a regionálne špecifiká a identifikovať spojenia medzi tematickými okruhmi a vzdelávacími oblasťami učebných osnov,

  • vedieť hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí,

  • poznať teoretické východiská hodnotenia a sebahodnotenia detí v predprimárnom vzdelávaní,

  • vedieť plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dosiahnutou úrovňou a potenciálom detí,

  • poznať teoretické východiská plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti a ich špecifiká v predprimárnom vzdelávaní,

  • vedieť vymedziť ciele učenia sa detí na podporu rozvoja ich kľúčových kompetencií a formulovať (zreteľne, zrozumiteľne) ich v podobe učebných požiadaviek a z nich vyplývajúcich úloh a činností,

  • vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva – rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, postupy),

  • vedieť vybrať základné a rozvíjajúce učivo v súlade so stanovenými (operacionalizovanými) cieľmi a individuálnymi vzdelávacími potrebami detí a navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti, úlohy pre deti a kritériá úspešnosti detí v riešení úloh,

  • vedieť vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s poradenskými zariadeniami,

  • vedieť plánovať využitie materiálneho a technického zázemia výchovno-vzdelávacej činnosti,

  • vedieť plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj,

  • ........,

  • ........ .


Poznámka: Do čiastkových cieľov možno uviesť požadované kompetencie jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo kategórií odborných zamestnancov podľa profesijného štandardu príslušnej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo kategórie odborného zamestnanca pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Škola si uvedené čiastkové ciele môže doplniť, resp. zúžiť podľa svojich potrieb, prípadne môže uviesť len odkaz na profesijný štandard príslušného kariérového stupňa samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.

V tomto programe adaptačného vzdelávania sú uvedené vybrané kompetencie z profesijného štandardu samostatného učiteľa materskej školy na úrovni úplného stredného vzdelania.

Profesijné štandardy jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov sú vydané pokynom ministra školstva z roku 2017 č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Profesijné štandardy sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Opatrenia na zabezpečenie kvality vzdelávania:

Personálne zabezpečenie:

 1. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca sa koná pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca.
 2. Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického/odborného zamestnanca.
 3. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca bude pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený začínajúci pedagogický zamestnanec.
 4. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca bude odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie, ktorej je zaradený začínajúci odborný zamestnanec.
 5. Špecializovanú činnosť uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca môže vykonávať len pedagogický/odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický/odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 6. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 7. V prípade, ak materská škola nebude môcť zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 6 tejto časti programu, o uvádzanie začínajúceho

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: