Input:

Program adaptačného vzdelávania - základná škola

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.14 Program adaptačného vzdelávania – základná škola

Ing. Jarmila Belešová

Úvod

Podmienky uskutočňovania adaptačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, podrobnosti o jeho realizácii a ďalšie náležitosti s tým súvisiace upravuje § 31, § 51 a § 52 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Pri tvorbe vzoru „Programu adaptačného vzdelávania” sa vychádzalo z uvedených právnych predpisov. Program je vypracovaný pre základnú školu a jeho potenciálnych začínajúcich pedagogických zamestnancov prípadne začínajúceho odborného zamestnanca. Uvedený rozsah adaptačného vzdelávania pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov je len orientačný, nemusí sa uvádzať v uvedenom rozsahu. Jeho rozsah určuje poskytovateľ.

Text písaný v programe kurzívou si školy upravia podľa svojich potrieb.

Kurzívou sú písané aj vysvetľujúce poznámky spravidla vychádzajúce z príslušných právnych predpisov. Tieto poznámky škola vo svojom programe uvádzať nebude.


Stiahnuť vzor

Základná škola, Zelená ul. 21, 036 01 Martin

Program adaptačného vzdelávania

Martin, júl 2020

Základná škola, Zelená ul. 21, 036 01 Martin, ako poskytovateľ adaptačného vzdelávania,

vydáva

podľa § 51 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji nasledovný

program adaptačného vzdelávania pedagogických/odborných zamestnancov školy.

Poskytovateľ vzdelávania: Základná škola, Zelená ul. 21, 036 01 Martin, IČO: 327 856

(ďalej len „škola”)


Poznámka: Uvádza sa názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie poskytovateľa programu vzdelávania.

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie pedagogických/odborných

zamestnancov školy (vybrať jednu možnosť)


Poznámka: Uvádza sa výstižný a zrozumiteľný názov programu vzdelávania. Osobitne sa vypracuje program pre pedagogických zamestnancov a osobitne pre odborných zamestnancov, ak škola takýto program potrebuje. V prípade základných škôl a vzhľadom na to, že školský špeciálny pedagóg sa stal samostatnou kategóriou pedagogického zamestnanca, pravdepodobne nebude potrebné vypracovávať program adaptačného vzdelávania odborných zamestnancov, pretože takýchto zamestnancov základné školy spravidla nezamestnávajú. Škola môže mať osobitne vypracované programy vzdelávania aj pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Odborný garant: RNDr. Vlastimil Suchánek, PhD., riaditeľ školy, podpis garanta


Poznámka: Uvádza sa meno, priezvisko a podpis odborného garanta programu vzdelávania, ktorým je pri adaptačnom vzdelávaní riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Druh vzdelávania: adaptačné vzdelávanie

Uvádza sa druh vzdelávania v profesijnom rozvoji podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Rozsah vzdelávania v hodinách: učiteľ 140 hodín

vychovávateľ 120 hodín

pedagogický asistent 60 hodín

školský špeciálny pedagóg 140 hodín


Poznámka: Rozsah hodín vzdelávania jednotlivých kategórií, prípadne podkategórií pedagogických zamestnancov, a kategórií odborných zamestnancov si určuje škola. Kategória učiteľ sa môže rozdeliť na podkategóriu učiteľ prvého stupňa a podkategóriu druhého stupňa základnej školy, ak je potrebný podľa poskytovateľa v uvedenom prípade rôzny rozsah vzdelávania, resp., ak sa vo väčšom rozsahu odlišuje profesijný štandard týchto podkategórií učiteľa v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Tu uvedený rozsah adaptačného vzdelávania je len orientačný.

Forma vzdelávania: prezenčná,

dištančná alebo

kombinovaná


Poznámka: Adaptačné vzdelávanie sa spravidla vykonáva prezenčnou formou. V prípade kombinovanej formy je potrebné v časti rozsah vzdelávania uviesť, koľko hodín bude prezenčná forma a koľko hodín bude dištančná forma.

Ciele a obsah vzdelávania:

Hlavný cieľ: Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania podľa profesijného štandardu učiteľa/školského špeciálneho pedagóga/vychovávateľa/ pedagogického asistenta.


Poznámka: Ciele programu vzdelávania výstižne a zrozumiteľne vyjadrujú zmenu kvalifikačných predpokladov, vedomostí, zručností, postojov alebo profesijných kompetencií zamestnanca po absolvovaní programu vzdelávania. Hlavný cieľ pri adaptačnom vzdelávaní sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec.

Čiastkové ciele: napr.:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre výchovu a vzdelávanie,

 • ovládanie vnútorných predpisov školy,

 • orientácia v pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy,

 • znalosť dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti učiteľa/ vychovávateľa/pedagogického asistenta/školského špeciálneho pedagóga,

 • vedieť identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov príslušného vekového obdobia s poznaním metód a nástrojov identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík žiakov,

 • vedieť identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiakov vrátane poznania ich štýlu učenia sa, metód a nástrojov identifikácie faktorov učenia sa žiakov a identifikovania učebného štýlu a individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov (intaktní žiaci, žiaci so špeciálnymi potrebami) a individuálnych charakteristík žiakov,

  • vedieť používať vhodné, overené (odporúčané) metódy (pozorovanie, rozhovor a pod.) na posúdenie kognitívnych, sociálnych, morálnych a charakterových vlastností žiakov, poznávacích schopností žiaka (učebné stratégie, štýl učenia sa a pod.), poznávacích schopností žiakov (učebné stratégie, štýl učenia sa a pod.) a individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov v sociálnej skupine (napr. v triede, krúžku, učebnej skupine),

  • ......,

  • ....... .


Poznámka: Do čiastkových cieľov možno uviesť požadované kompetencie jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo kategórií odborných zamestnancov podľa profesijného štandardu príslušnej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo kategórie odborného zamestnanca pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Škola si uvedené čiastkové ciele môže doplniť, resp. zúžiť podľa svojich potrieb, prípadne môže uviesť len odkaz na profesijný štandard príslušného kariérového stupňa samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.

V tomto programe adaptačného vzdelávania sú uvedené vybrané kompetencie z profesijného štandardu samostatného učiteľa.

Profesijné štandardy jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov sú vydané pokynom ministra školstva z roku 2017 č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Profesijné štandardy sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Opatrenia na zabezpečenie kvality vzdelávania:

Personálne zabezpečenie:

 1. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca sa koná pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca.
 2. Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického/odborného zamestnanca.
 3. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca bude pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený začínajúci pedagogický zamestnanec.
 4. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca bude odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie, ktorej je zaradený začínajúci odborný zamestnanec.
 5. Špecializovanú činnosť uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca môže vykonávať len pedagogický/odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický/odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 6. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 7. V prípade, ak škola nebude môcť zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 6 tejto časti programu, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ školy požiada metodicko-pedagogické centrum.
 8. Riaditeľ školy zaradí začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru.
 9. Ak bude poskytovateľom adaptačného vzdelávania metodicko-pedagogické centrum, pedagogický/odborný zamestnanec sa preukáže zamestnávateľovi potvrdením o zaradení do adaptačného vzdelávania.

Materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania:

Adaptačné vzdelávanie sa bude uskutočňovať


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: