Input:

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.8 Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole

Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Číslo: ..../2020

SMERNICA,

ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej škole .................., .........., (uviesť názov a dresu školy) pri vyhlásení núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

................... apríl 2020

Zamestnávateľ, ktorým je Materská škola (uviesť názov a adresu sídla.....) (ďalej len „zamestnávateľ”), zastúpený ................. (uviesť meno a priezvisko riaditeľa), riaditeľkou školy, vydáva nasledovnú smernicu, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu pre zamestnávateľa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (ďalej len „smernica”).

Článok I

Rozsah pôsobnosti

 1. Smernica upravuje podrobnosti o:
  1. prideľovaní práce z domu,
  2. vykonávaní práce z domu,
  3. evidovaní práce z domu.
 2. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Všetci zamestnanci zamestnávateľa sú povinní riadiť sa pri vykonávaní práce z domu a jej evidovaní touto smernicou.

Článok II

Základné pojmy

 1. Na účely tejto smernice sa prácou z domu, tzv. home office, rozumie práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Takáto práca sa nepovažuje za domácku prácu alebo teleprácu ustanovenú v § 52 ZP Zákonníka práce.
 2. Prácou z domu je aj práca vykonávaná z domu zamestnancami školy počas prerušenia vyučovania.

Článok III
Vykonávanie práce z domu

 1. Vedúci zamestnanec je počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu počas prerušenia vyučovania oprávnený nariadiť zamestnancovi výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje.
 2. Zamestnanec má počas prerušenia vyučovania právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.
 3. Príslušný vedúci zamestnanec vyhotoví rozpis vykonávania práce jednotlivými zamestnancami pracoviska na príslušný týždeň a oznámi ho zamestnancovi najneskôr v stredu v týždni, ktorý predchádza týždňu, na ktorý sa rozpis vyhotovuje. V rozpise vyznačí dni, v ktorých bude zamestnanec vykonávať prácu z domu, a v ktorých dňoch bude zamestnanec vykonávať prácu na pracovisku. Rozpis sa môže vyhotoviť aj na viac týždňov súčasne.
 4. V prípade potreby zamestnávateľa môže vedúci zamestnanec zamestnanca deň, v ktorom mal zamestnanec vykonávať prácu z domu, zmeniť na deň, v ktorom bude zamestnanec vykonávať prácu na pracovisku. Uvedenú zmenu oznámi zamestnancovi najneskôr jeden deň pred zmenou.
 5. Súčasťou práce z domu môže byť okrem vykonávania pracovných úloh a služobných úloh aj vzdelávanie zamestnanca v oblastiach súvisiacich s výkonom jeho práce.
 6. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ostatní zamestnanci (...možno vymenovať alebo priamo uviesť kategórie a podkategórie PZ - učitelia a kategórie OZ, personalista, rozpočtár, mzdový účtovník), ktorých dohodnutý druh práce umožňuje vykonávať prácu z domu, budú v čase prerušenia vyučovania vykonávať prácu z domu na z základe rozpisu vyhotoveného príslušným vedúcim zamestnancom zamestnanca.
 7. Počas vykonávania práce z domu sú zamestnanci povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 8. .... .
 9. ...... (zamestnávatelia si môžu doplniť ďalšie podmienky).
 10. U zamestnancov vrátane pedagogických zamestnancov (...možno vymenovať – kuchári,

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: