Input:

Stredná škola - Smernica o charakteristike zásob a pokladnice v príspevkovej organizácii

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.99 Stredná škola - Smernica o charakteristike zásob a pokladnice v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval
 
   
Schválil
 
   

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013), a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ

Vymedzenie zásob

Materiál predstavuje:

• Suroviny sú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu.

• Pomocné látky sú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

• Prevádzkové látky sú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad kancelárske potreby, palivo, čistiace prostriedky, pohonné hmoty, ochranné pracovné prostriedky.

• Náhradné dielce sú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu (napríklad žiarovky, tonery).

• Obaly sú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov (napríklad plynové fľaše).

• Drobný hmotný majetok – v ocenení do .............. EUR, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je drobným dlhodobým hmotným majetkom

Nedokončená výroba sú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami (presné vymedzenie nedokončenej výroby v účtovnej jednotke)

Polotovary vlastnej výroby sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov (presné vymedzenie polotovarov vlastnej výroby v účtovnej jednotke)

Výrobky sú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu (presné vymedzenie výrobkov v účtovnej jednotke)

Zásoby zvierat sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne

Tovar je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastnej predajne.

Oceňovanie zásob

Nakupované - obstarávacou cenou (cena, za ktorú sa zásoby obstarali, zvýšená o všetky náklady súvisiace s ich obstaraním), pričom týmito vedľajšími nákladmi môžu byť prepravné, clo, provízia, skonto, poistné a pod. Nevyfakturované dodávky zásob sa oceňujú podľa zmluvy, dodacieho listu alebo kvalifikovaným odhadom.

Vyrobené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi, t.j. priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto činnosti vzťahuje (skutočná výška nákladov alebo kalkulácie) alebo reálnou hodnotou, ak je nižšia.

Pri oceňovaní zásob rovnakého druhu na sklade používa účtovná jednotka:

metódu FIFO – spôsob, kedy prvá cena pre ocenenie prírastku majetkového účtu sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku majetkového účtu, alebo

cenu zistenú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov (priemernú cenu prepočítava účtovná jednotka pri každom prírastku zásob alebo raz mesačne prepočítava na novú cenu).

Účtovanie zásob

Rozpočtová organizácia účtuje obstaranie a úbytok zásob spôsobom A alebo spôsobom B.

alternatíva – spôsob A účtovania zásob

Pri nakupovaných zásobách sa zložky obstarávacej ceny zásob (t.j. aj vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob) účtujú v priebehu účtovného obdobia:

na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru, pričom účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru nesmú k 31.12. účtovného obdobia vykazovať nijaký zostatok. Následne prevzatie materiálu alebo tovaru na sklad sa vykoná v obstarávacích cenách zaúčtovaním na stranu MD účtov 112 – Materiál na sklade, resp.132 – Tovar na sklade a v predajniach a na stranu Dal účtov 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru , alebo

priamo na účet 112 – Materiál na sklade, 132 – Tovar na sklade a v predajniach, pričom pre vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním sa zaúčtuje na analytické účty vytvorené k syntetickému účtu 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade.

Súčasne sa touto smernicou ustanovuje druhy materiálov a cenovú hranicu tohto materiálu, ktoré bude pri ich nákupe účtovať priamo na nákladový účet, t.j. účet 501 - Spotreba materiálu.

Napríklad:

Druhy nakupovaného materiálu Obstarávacia cena 
Kancelárske potreby  do 20 € / kus  
Nákup odbornej literatúry  do 200 € / kus  
..................................atď.  ........... € / kus  

Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú. Účtovná jednotka v rámci podnikateľskej činnosti účtujú aktiváciu v prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb. Podobne sa aktivuje materiál, resp. tovar, ktorý sa zaúčtuje v prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušných účtov zásob.

Spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 - Predaný materiál. Hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 - Predaný tovar.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadný inventarizačný rozdiel zásob:

- manko účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,

- prebytok zásob v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Pri zásobách vlastnej výroby sa účtujú jednotlivé materiálové a výrobné náklady najskôr priamo do nákladov. O rozpracovanosti nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sa účtuje na základe hlásenia výroby raz mesačne alebo štvrťročne alebo denne. Pre jednotlivé stupne rozpracovanosti účtovná jednotka zostavuje kalkulačné listy jednotlivých produktov (polotovarov, výrobkov), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou evidencie potrebnej pre oceňovanie skladovaných zásob.

Prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi sa zaúčtujú v priebehu účtovného obdobia na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

Vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje:

- manko zásob na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,

- prebytok zásob v účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

Norma prirodzených úbytkov zásob:

Druh zásob Norma úbytku za 12 mesiacov 
  
  

alternatíva – spôsob B účtovania zásob

Pri nakupovaných zásobách sa zložky obstarávacej ceny zásob (t.j. aj vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob) účtujú v priebehu účtovného obdobia priamo na ťarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu, resp. 504 – Predaný tovar.

Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú, t.j. účtujú v prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb. Podobne sa aktivuje materiál, resp. tovar, ktorý sa zaúčtuje v prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa preúčtujú najprv začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach na ťarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 - Predaný tovar. Následne sa zaúčtuje stav zásob podľa skladovej evidencie pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účtu 501, pri tovare na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom v prospech účtu 504, alebo sa preúčtujú najprv začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa zisťuje prípadný inventarizačný rozdiel zásob:

- manko zásob na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,

- prebytok zásob v účtov účtovej skupiny 61 –


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: