Input:

Stredná škola - Smernica o účtovaní a charakteristike transferov v príspevkovej organizácii

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.85 Stredná škola - Smernica o účtovaní a charakteristike transferov v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval
 
   
Schválil
 
   

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013), a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ

Vymedzenie transferov

Transfer je platba, ktorá je poskytovaná bez protihodnoty (dotácia, príspevok). Ak je poskytnutá protihodnota (majetok, služba), tak sa účtuje ako náklad alebo obstaranie majetku a nie poskytnutie transferu. Účelovo určený transfer neznamená, že je poskytnutá protihodnota, nakoľko napr. majetok nakúpený z transferu zostáva v organizácii, ktorá transfer obdržala.

Transfery sa rozlišujú:

• kapitálové,

• bežné.

Transfery od zriaďovateľa

• Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami na bežnú prevádzku z transferu od zriaďovateľa sa účtuje vznik výnosu na účte 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom súvzťažne s účtom 354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

• Vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním nákladov na odpisy, opravné položky, resp. zostatkovú cenu vyradeného majetku nakúpeného z transferu (pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje aj vznik výnosu na účte 692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom súvzťažne s účtom 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

Transfery zo štátneho rozpočtu

• Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré sa hradia transferu zo štátneho rozpočtu sa účtuje vznik výnosu na účte 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom súvzťažne s účtom 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

• Vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním nákladov na odpisy, opravné položky, resp. zostatkovú cenu vyradeného majetku nakúpeného z transferu (pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje aj vznik výnosu na účte 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom súvzťažne s účtom 384 - Výnosy budúcich období.

Ku každému účtovnému prípadu možno doplniť zodpovednosti, požadované doklady, prípadne možnosť automatického účtovania. Zúčtovanie transferov je možné účtovať v súlade so zákonom po každom pohybe, po každom dni alebo raz za mesiac.

Bežné transfery medzi zriaďovateľom a podriadenými organizáciami

Bežný transfer v príspevkovej organizácii samosprávy

 MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou alebo vyšším územným celkom) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie  221  354  
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu  518  321  
Úhrada záväzku  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom  354  691  

Kapitálové transfery medzi zriaďovateľom a podriadenými


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: