Input:

Základná škola - Smernica o účtovaní inventarizačných rozdielov v príspevkovej organizácii

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.85 Základná škola - Smernica o účtovaní inventarizačných rozdielov v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval
 
   
Schválil
 
   

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013), a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549073  073013  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549073  073013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (softvér je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie softvéru v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, softvér nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549073  073013  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok softvéru zistený pri inventarizácii majetku  013  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov DDNM

Inventarizačný rozdiel – manko (DDNM je obstaraný dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie DDNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, DDNM nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549078  078018  

Inventarizačný rozdiel – manko (DDNM je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie DDNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, DDNM nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549078  078018  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (DDNM je obstaraný dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie DDNM v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, DDNM nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549078  078018  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok DDNM zistený pri inventarizácii majetku  018  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - stavby

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549081  081021  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549081  081021  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549081  081021  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok zistený pri inventarizácii majetku  021  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549082  082022  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549082  082022  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549082  082022  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 
Prebytok zistený pri inventarizácii majetku  022  384  

Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - dopravných prostriedkov

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549083  083023  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov zriaďovateľa)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549083  083023  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  355  692  

Inventarizačný rozdiel – manko (obstaranie dodávateľským spôsobom z prostriedkov štátneho rozpočtu)

Text účtovného prípadu MD D 
Vyradenie v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, majetok nie je plne odpísaný. Vyradenie v obstarávacej cene.  549083  083023  
Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške zostatkovej ceny  384  694  

Inventarizačný rozdiel – prebytok

Text účtovného prípadu MD D 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: