Input:

Základná škola - Smernica o účtovaní opravných položiek a rezerv v rozpočtovej organizácii

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.80 Základná škola - Smernica o účtovaní opravných položiek a rezerv v rozpočtovej organizácii

Ing. Miriam Majorová

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011) v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31(FS č. 12/2014), v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31(FS č. 12/2015) a v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352 (FS č. 35/2018) ďalej len postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009), v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31(FS č. 12/2013), a v znení opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014) ďalej len opatrenie k IUZ

Opravné položky predstavujú tzv. korekciu dočasného charakteru, prostredníctvom ktorej sa vykazuje netto hodnota aktív. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravné položky sa vytvárajú k dlhodobému majetku, k zásobám, k pohľadávkam, ku krátkodobému finančnému majetku.

Dôvody tvorby opravných položiek k dlhodobému majetku

- morálne zastaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- fyzické poškodenie dlhodobého nehmotného majetku,

- v prípade, ak účtovná jednotka pozastaví výstavbu zhotovenia dlhodobého hmotného majetku predtým, ako je majetok pripravený na používanie,

- ukončenie alebo očakávané ukončenie potreby služieb poskytovaných majetkom (napríklad rozhodnutie o zavretí materskej škôlky v obci v dôsledku nedostatku detí, pričom obec nemá žiadne iné využitie pre budovu materskej škôlky)

- dlhodobé straty obchodnej spoločnosti, v ktorej vlastní účtovná jednotka podiely na základom imaní

- emitent dlhopisu, ktorý vlastní účtovná jednotka, je v konkurze

- dlhodobá pôžička, vykázaná v dlhodobom finančnom majetku nie je splácaná v zmysle zmluvy

Dôvody tvorby opravných položiek k zásobám

- nepotrebnosťou, nadbytočnosťou zásob

- poklesom predajnej ceny zásob tak, že by v prípade ich ukončenia a predaja boli predané so stratou, to znamená, že ich čistá realizačná hodnota je nižšia ako cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve

Dôvody tvorby opravných k pohľadávkam

- pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,

- k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorým sa vedie spor o ich uznanie.

Rezervy sa v účtovnej závierke vykazujú ako súčasť záväzkov a predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. O rezervách sa účtuje v prípade, ak sa nedá presne určiť, kedy nastane zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky (napr. úhrada z titulu prehratého súdneho sporu) alebo sa toto zníženie nedá spoľahlivo oceniť. Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: