Input:

Základná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierky

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.47 Základná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierky

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie      
Názov internej smernice   Smernica pre zostavenie účtovnej závierky   
Poradové číslo smernice      
Vypracoval      
Schválil      
Dátum vyhotovenia internej smernice      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť internej smernice   pre účtovnú závierku za účtovné obdobie 2009   
Prílohy      

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica je vydaná ako samostatný doplnok smernice pre vedenie účtovníctva na vypracovanie ročnej účtovnej závierky, v zmysle postupov na uzatvorenie účtovných kníh § 10 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a. Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Účtovná jednotka pri uzatváraní účtovných kníh a pri účtovnej závierke postupuje:

 • v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

 • v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Smernica nadväzuje na zákonné vymedzenie účtovnej závierky v § 16 , 17 a 18 zákona o účtovníctve. V § 16 sa ustanovuje, že účtovné jednotky, ktoré sú právnickými osobami, uzavierajú účtovné knihy vždy k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu zániku, ku dňu zrušenia bez likvidácie, ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania, ku dňu skončenia likvidácie alebo konkurzu.

Z vecného a časového hľadiska bude účtovná závierka vykonaná v troch etapách účtovnej závierky:

 • prvá etapa – prípravné práce,

 • druhá etapa – uzatvorenie účtov a zostavenie účtovnej závierky,

 • tretia etapa – v novom účtovnom období otvorenie účtov hlavnej knihy pre nové účtovné obdobie.

Prvá etapa účtovnej závierky

V rámci prvej etapy pokladáme za rozhodujúce stanovenie postupu:

 1. ročnej účtovnej závierky,
 2. spôsobu a vykonania inventarizácie,
 3. spôsobu uzatvorenia účtov,
 4. zaúčtovania operácií na odhadných účtoch,
 5. zaúčtovanie inventarizačných rozdielov tak, aby sa mohli dodržať časové termíny pre ukončenie prác na inventarizácii majetku a záväzkov, termíny odvodu daní, termíny predloženia účtovnej závierky zakladateľovi a ministerstvu financií v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25189/2008-311.
 6. zaúčtovania kurzových rozdielov,
 7. tvorby rezerv,
 8. tvorby opravných položiek,
 9. zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok,
 10. opráv minulých období,
 11. precenenie majetku, v zmysle § 26 a 27  zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení,
 12. zúčtovanie poskytnutých preddavkov,
 13. m)iných aktív,
 14. iných pasív,

Spôsob spracovania uzávierkových prípadov

Na spôsob spracovania uzávierkových prípadov má podstatný vplyv charakter účtovnej jednotky a spôsob vedenia účtovníctva, a to či už spôsobom A alebo B, ktorý nezahŕňa účtovanie o zásobách v priebehu roka a predpisu pohľadávok a záväzkov. Pri spôsobe B vedenia účtovníctva ide o to, nezabudnúť zaúčtovať každoročne sa opakujúce účtovné operácie, ako napr. spotrebu materiálu, ak sa neúčtovala priebežne, spotrebu pohonných hmôt, zúčtovanie miezd vyplácaných v januári nasledujúceho roka do decembra bežného roka vrátane predpisov odvodov z miezd, zaúčtovanie úrokov vyúčtovaných bankou, pôžičiek, dotácií poskytnutých preddavkov na cestovné, drobných výdavkov cez pokladnicu, zaúčtovanie prídelu fondu sociálnych potrieb a podobne.

Článok II

Účtovná uzávierka

Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh

1. Stanovenie vecného a časového harmonogramu vykonania, ktorý zahŕňa:

 • overenie bilančnej kontinuity

 • vykonanie inventarizácie

 • overenie vecnej správnosti vedenia účtovníctva

 • overenie úplnosti účtovníctva

 • postup uzatvorenia účtov

 • zostavenie ročnej účtovnej uzávierky

2. Kontrola správnosti zaúčtovania začiatočných stavov (kontrola princípu bilančnej kontinuity)

Touto činnosťou sa skontroluje, či bol zachovaný princíp bilančnej kontinuity v účtovníctve. Začiatočné stavy k začiatku účtovného obdobia (účet 701) sa musia rovnať konečným zostatkom ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia (účet 702).

3. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva

Povinnosť uskutočniť inventarizáciu stanovuje zákon o účtovníctve, a to najmä § 29 a § 30Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či skutočný stav majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti.

Z hľadiska zostavenia účtovnej závierky je uskutočnenie inventarizácie základným prvkom všetkých uzávierkových činností. Vzhľadom na to, že zákon o účtovníctve je len rámcový, je potrebné vypracovať vnútorný predpis (internú smernicu) na vykonanie inventarizácie v konkrétnej účtovnej jednotke. Tento vnútropodnikový predpis musí obsahovať minimálne časový harmonogram inventarizácie (termíny), vymenovanú inventarizačnú komisiu (čiže osoby zodpovedné za inventarizáciu) a spôsob koncoročného účtovania (účtovanie inventarizačných rozdielov, zabezpečenie zásady opatrnosti a pod.).

Priebeh inventarizácie sa uskutočňuje v dvoch etapách:

 • inventúra – zistenie skutočného stavu

 • porovnanie účtovného stavu so skutočným

Podľa charakteru inventarizovaných druhov majetku, záväzkov a vlastného imania sa rozlišuje fyzická, dokladová a kombinovaná inventúraFyzická inventúra sa používa pri hmotnom majetku a pri niektorých druhoch nehmotného majetku. Uskutočňuje sa vážením, meraním, počítaním a pod. Dokladová inventúra je taká, keď sa správnosť zostatku účtu overuje prostredníctvom účtovných dokladov, čiže nie je tam možné urobiť fyzickú inventúru. Takéto položky máme v aktívach (napr. pohľadávky, stavy na bankových účtoch, finančné investície, prechodné položky aktív...) aj v pasívach (napr. úvery, záväzky, rezervy, prechodné položky pasív...). Kombinovaná inventúra je kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry (napr. fyzická inventúra dlhodobého majetku a evidencia na kartách dlhodobého majetku).

Po uskutočnení inventúry sa vyhotoví inventúrny súpis, kde sa uvedú zistené skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, musí obsahovať tieto údaje:

 1. názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo,
 2. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
 3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona o účtovníctve,
 4. miesto uloženia majetku,
 5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 6. zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve,
 7. zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 9. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 10. poznámky.

Porovnávanie stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve sa vykoná na inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:

 1. názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo,
 2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
 4. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Tento účtovný záznam, ktorý je vyhotovený v zmysle § 30 ods. 3zákona o účtovníctve predstavuje súpis všetkého inventarizovaného majetku a jeho porovnanie s účtovným stavom, vrátane vyhlásenia o majetku, ktorého ocenenie sa podstatne líši od ocenenia uvedeného v účtovníctve a čo je podstatné, že záznam musí podpísať osoba zodpovedná za vykonanie inventarizácie. K 31. Decembru musí byť zabezpečená zhoda účtovného stavu so skutočnosťou. Tento súlad sa dosiahne zaúčtovaním inventarizačných rozdielov v zmysle zákona o účtovníctve (§ 8 ods. 3).

Inventarizačný rozdiel môže byť dvojaký:

 • manko – ak je skutočný stav nižší ako evidovaný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom alebo preukázať iným spôsobom ustanoveným zákonom,

 • prebytok – ak skutočný stav je vyšší ako evidovaný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom alebo preukázať iným spôsobom ustanoveným zákonom.

Inventarizácia má osobitný význam pre zisťovanie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, čo vedie k úprave ocenenia tak, aby účtovná jednotka poskytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. V praxi to znamená, že okrem reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vykázaným vo finančnom účtovníctve (použitím zaúčtovania opravných položiek ku konkrétnemu druhu majetku) sa v poznámkach uvedie reálna hodnota majetku ak je vyššia ako vykázaná v účtovníctve. Tiež osobitný význam má inventarizácia rôznych zmluvných vzťahov, nárokov a povinností, o ktorých sa neúčtuje, ale ktoré sa v závierke uvádzajú v poznámkach k súvahe, označované ako iné aktíva a iné pasíva.

4. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

Postupy účtovania stanovujú, že konečný zostatok nesmú mať účty 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru ak na nich účtujeme, a účet 395 – Vnútorné zúčtovanie.

5. Opravné položky

Ku dňu, ku ktorému sa zotavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba opravnej položky, alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad, podľa § 15 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

6. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov (dodržanie aktuálneho princípu)

Náklady a výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nákladov, alebo výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov a výnosov, ktorých sa týkajú. Len v prípade, že ide o významnú sumu týchto opráv, považujú sa za mimoriadne náklady, alebo výnosy, ktoré sa priamo účtujú s účtom 428 –Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Hranicu významnosti si určí účtovná jednotka sama.

Náhrady vynaložených výdavkov rozpočtovou organizáciou v bežnom období sa účtujú ako zníženie výdavkov bežného obdobia. Náhrady vynaložených výdavkov rozpočtovou organizáciou v minulých účtovných obdobiach sa účtujú do mimoriadnych príjmov bežného roka.

Nesúlad medzi výdavkami a nákladmi k dátumu účtovnej závierky sa odstráni časovým rozlíšením vo forme nákladov budúcich období (účet 381), resp. výdavkov budúcich období (účet 383).

Nesúlad medzi výnosmi a príjmami ku koncu účtovného obdobia sa odstráni časovým rozlíšením vo forme výnosov budúcich období (účet 384), resp. príjmov budúcich období (účet 385).

Pri účtovaní účtovných prípadov na účty časového rozlíšenia musíme poznať účel (vecné vymedzenie), výšku (peňažnú sumu) a obdobie, ktorého sa týkajú. Pokuty, penále, manká a škody sa nesmú časovo rozlišovať.

Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov podliehajú dokladovej inventúre (ako každá pohľadávka a záväzok) a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť

7. Kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia

V sústave podvojného účtovníctva účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní nesmie mať k obdobiu, kedy uzatvárame účtovné knihy, zostatok. Účet slúži na zachytenie výsledku hospodárenia z prechádzajúceho obdobia podnikateľskej činnosti do rozhodnutia o rozdelení zisku. Na účte 431 sa účtuje po vystavení interného účtovného dokladu. Interný účtovný doklad však možno vystaviť len na základe rozhodnutia príslušného orgánu organizácie.

V prípade, že sa na základe rozhodnutia príslušného kompetentného orgánu nerozdelil celý zisk (prípadne jeho časť), zaúčtuje sa tento nerozdelený zisk alebo strata na účty nerozdelený zisk alebo strata minulých rokov (účtovací predpis 431/428 – zisk, 428/431 – strata).

8. Rezervy

Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky sa zaúčtuje tvorba rezervy, alebo sa upraví jej výška ako upravujúci účtovný prípad v zmysle § 14 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

9. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na EURO

K 31. Decembru je potrebné majetok a záväzky v mene na € prepočítať kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú v zmysle § 7 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

10. Stanovenie a zaúčtovanie reálnej hodnoty majetku a záväzkov

Reálna hodnota je vymedzená zákonom o účtovníctve § 27 ods. 1a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Za reálnu hodnotu sa považuje:

 • trhová cena,

 • kvalifikovaný odhad alebo posudok znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,

 • ocenenie ustanovené podľa osobitného predpisu (napr. zákon o kolektívnom investovaní),

 • ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve.

Pri účtovaní zmeny reálnej hodnoty sa postupuje podľa opatrenia o postupoch účtovania, ktoré pri konkrétnom druhu majetku a záväzkov stanovujú, ako sa účtuje zmena reálnej hodnoty. V zásade je to:

 • s vplyvom na výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti (na účty nákladov a výnosov) pri zmene reálnej hodnoty cenných papierov, pri zmene reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie,

 • s vplyvom na vlastné zdroje na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov, ak je derivát určený na obchodovanie na neverejnom trhu alebo ak nie je určený na obchodovanie, a zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov alebo pri reálnej zmene hodnoty majetku a záväzkov, ktoré sú zabezpečené derivátmi,

 • s vplyvom na vlastné zdroje na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov, ak ide o precenenie podielových cenných papierov (majetkových účastí) a vkladov do spoločností podľa § 27 ods. 8 zákona na základe metódy ocenenia podielom na vlastnom imaní.

11. Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka

Ide o účtovanie takých účtovných prípadov, ktorými sa zabezpečí úplnosť účtovníctva bežného roka, a v účtovnej závierke sa tak vykážu pravdivé údaje o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia.

Sú predovšetkým tieto účtové prípady:

 • výpisy z bankových účtov (vkladových aj úverových) do 31. Decembra vrátane,

 • interné účtovné doklady vyhotovené po 31. Decembri, ktoré vecne súvisia a dokladujú operácie bežného roka (napríklad zúčtovacie a výplatné listiny za december vyhotovené v januári, ostatné pohľadávky za poskytnuté sociálne služby a pod),

 • odberateľské faktúry za všetky dodávky splnené do 31. Decembra, bez zreteľa na dátum vyhotovenia (dôležitý je dátum povinnosti fakturovať),

 • dodávateľské faktúry za všetky dodávky splnené do 31. Decembra, bez zreteľa na dátum vyhotovenia (aj tu je rozhodujúci dátum povinnosti fakturovať),

 • zaúčtovanie nákladov, na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: