Input:

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.1 Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice    Volebný poriadok rady školy  
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu:

Smernica Č. __/___

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

 1. Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.
 2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie rady školy alebo najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy v súlade so všeobecne platnými predpismi.
 3. Voľby členov rady školy riadi volebná komisia, ktorú zriaďuje svojím uznesením rada školy.
 4. Volebná komisia urobí písomný záznam z volieb členov rady školy osobitne v skupine voličov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy. Volebná komisia zverejní výsledky volieb a odovzdá zápisnice riaditeľovi školy.

Článok II 
Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

 1. Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov.
 2. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.
 3. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.
 4. Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet pedagogických zamestnancov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet pedagogických zamestnancov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
 5. Členmi rady školy sa stávajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
 6. Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Článok III 
Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov

 1. Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá nepedagogických zamestnancov.
 2. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.
 3. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.
 4. Každý volič vyznačí na volebnom lístku jedného nepedagogického zamestnanca. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
 5. Členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
 6. Ak zástupca nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Článok IV 
Voľby zástupcov rodičov

 1. Riaditeľ školy v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov školy.
 2. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
 3. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami len tých rodičov, ktorí s kandidatúrou súhlasia.
 4. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.
 5. Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet rodičov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet rodičov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
 6. Členmi rady školy sa stávajú rodičia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
 7. Členstvo rodiča v rade školy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy. Členom rady školy sa stáva rodič, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Článok V 
Záverečné ustanovenia

 1. Táto smernica sa riadi ustanoveniami § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: