dnes je 1.4.2023

Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na stránke on-line knihy Smernice a organizačné predpisy pre školstvo. On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo je určená pre riaditeľov škôl, riaditeľov školského zaradenia, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a iných poverených zodpovedných osôb. Obsahom on-line knihy sú podrobne spracované smernice s možnosťou stiahnutia a vyplnenia.

Smernice a organizačné predpisy sú pravidelne aktualizované a štandardizované v súvislosti s platnou legislatívou pre rok 2023 pre materské, základné a stredné školy a pokrývajú nasledovné oblasti: školstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, prvá pomoc, financovanie, mzdy, pracovné právo a personalistika.

On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo reaguje na aktuálne legislatívne zmeny. V on-line knihe sú aktuálne nové a aktualizoavné smernice týkajúce sa materských, základných a stredných škôl. Aktualizované sú smernice volebného poriadku rady školy, smernice klasifikačného poriadku základnej školy, alebo smernice týkajúce sa šikanovania žiakov.


Mgr. Zuzana Bližňáková
Odborná redaktorka

Najpoužívanejšie smernice a organizačné predpisy pre školstvo on-line zahŕňajú všetko potrebné pre:

 • Materské školy
 • Základné školy
 • Stredné školy

Čo nájdete v online knihe?

 •  Smernice z oblasti školstva
 •  Smernice z oblasti financovania
 •  Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
 •  Smernice z oblasti BOZP a OPP
 •  Súvisiace právne predpisy

Čo je nové v online knihe?

Materské školy:

 • Materská škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy
 • Materská škola - Smernica - Štatút rady školy
 • Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažností
 • Materská škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru
 • Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci
 • Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou
 • Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou
 • Materská škola - Smernica o upratovaní priestorov školy
 • Materská škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2023
 • Materská škola - Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny kraj

Základné školy:

 • Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy
 • Základná škola - Smernica - Štatút rady školy
 • Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠ
 • Základná škola - Smernica - Škola v prírode
 • Základná škola - Smernica - Scenár vyučovacej hodiny Dopravná výchova
 • Základná škola - Smernica - Scenár vyučovacej hodiny Matematika
 • Základná škola - Smernica - Evalvácia
 • Základná škola - Smernica - Riešenie šikanovania žiakov
 • Základná škola - Smernica o vybavovaní sťažností
 • Základná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

Stredné školy:

 • Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy
 • Stredná škola - Smernica - Štatút rady školy
 • Stredná škola - Smernica - Evalvácia
 • Stredná škola - Spracovanie časti auto-evalvačného plánu školy - vzor
 • Stredná škola - Smernica - Riešenie šikanovania žiakov
 • Stredná škola - Smernica o vybavovaní sťažností
 • Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru
 • Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci
 • Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou
 • Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou

Okrem samotných smerníc získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy.

S on-line knihou ste získali:

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Simona Laktišová
JUDr. Simona Laktišová

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

Ing. Jozef Mikula, PhD.
Ing. Jozef Mikula, PhD.

 sa venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prakticky 26 rokov. Z toho 13 rokov na Národnom inšpektoráte práce ako hlavný radca, a 13 rokov ako autorizovaný bezpečnostný technik (v súčasnosti tiež). BOZP prednášal 4 roky na fakulte BERG TU Košice. Skončil SVŠT v Bratislave - strojnícka fakulta a doktorandské štúdium na VŠLD Zvolen.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej školy. Našla som v nej všetky smernice, ktoré som práve potrebovala a keď som nenašla, poslala som požiadavku a z vydavateľstva mi následne potrebnú smernicu doposlali."
Jana F., Prievidza


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým dopĺňanie neustále nových smerníc a aj registratúrneho poriadku."
Martina R., Komárno


"Je to veľmi praktická kniha. Využívam ju pri každodennej práci."
Peter D., Nové Zámky

 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV