Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried v roku 2021

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 26.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
B
Daňový kalendár
20.4.2021
Daň z pridanej hodnoty
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na stránke on-line knihy Smernice a organizačné predpisy pre školstvo. On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo je určená pre riaditeľov škôl, riaditeľov školského zaradenia, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a iných poverených zodpovedných osôb. Obsahom on-line knihy sú podrobne spracované smernice s možnosťou stiahnutia a vyplnenia.

Smernice a organizačné predpisy sú pravidelne od začiatku roku 2021 aktualizované a štandardizované pre materské, základné a stredné školy a pokrývajú nasledovné oblasti: školstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, prvá pomoc, financovanie, mzdy, pracovné právo a personalistika.

On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.  V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa zmeny dotkli viacerých zákonov, a to; zákona o štátnej správe v školstve, zákona o financovaní v regionálnom školstve, zákona o výchove a vzdelávaní. So zreteľom na aktuálnu situáciu sa v roku 2021 pozmenilo viacero smerníc vypracovaných na základe vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR a naradení vlády SR.

Aktuálne v online knihe: K aprílu 2021 bolo aktualizovaných viacero dôležitých smerníc pre materské a základné školy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Najpoužívanejšie smernice a organizačné predpisy pre školstvo on-line zahŕňajú všetko potrebné pre:

 • Materské školy
 • Základné školy
 • Stredné školy

Čo nájdete v online knihe?

 •  Smernice z oblasti školstva
 •  Smernice z oblasti financovania
 •  Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
 •  Smernice z oblasti BOZP a OPP
 • Súvisiace právne predpisy

Okrem samotných smerníc získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy.

Aktualizované smernice k aprílu 2021

Materská škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

Materská škola - Smernica - Štatút rady školy

Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažností

Materská škola - Príloha č. 1 k Smernici č. __/20__ o vybavovaní sťažností

Materská škola - Smernica o upratovaní priestorov školy

Materská škola - Smernica o priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc

Materské školy - Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

Materská škola - Výberové konanie

Materská škola - Oznámenie o výsledku výberového konania

Materská škola - Vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca

Materská škola - Vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Materská škola - Program adaptačného vzdelávania

Materská škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2021

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

Základná škola - Smernica - Štatút rady školy

Základná škola - Smernica - Škola v prírode

Základná škola - Smernica o vybavovaní sťažností

Príloha č. 1 k Smernici č. __/20__ o vybavovaní sťažností

Základná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

Základná škola - Výberové konanie

Smernice pre rok 2021

Základná škola - Postup pri meraní telesnej teploty v súvislosti s pandémiou COVID-19 a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe

Základná škola - Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

Stredná škola - Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19

Základná škola - Smernica k dodržiavaniu bezpečných odstupov počas pandémie COVID-19

Základná škola - Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2021

Materská škola - Záznam o oboznámení zamestnancov o BOZP

Materská škola - Smernica ku školeniam BOZP

Materská škola - Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadenia

Materská škola - Smernica určujúca osnovu školenia pre novoprijatých zamestnancov (pracovníkov) o BOZP na technických zariadeniach

Materská škola - Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

Materská škola - Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom

Materská škola - Smernica určujúca zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

Materská škola - Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Materská škola - Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Materská škola - Smernica o dlhodobom majetku - charakteristika, oceňovanie, odpisovanie v príspevkovej organizácii

Materská škola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizácii

Materská škola - smernica o časovom rozlíšení nákladov a výnosov v účtovnej jednotke

Základná škola - Smernica o účtovaní finančných prostriedkov v rozpočtovej organizácii

Základná škola - Smernica o účtovaní opravných položiek a rezerv v rozpočtovej organizácii

Základná škola - Smernica o účtovaní inventarizačných rozdielov v príspevkovej organizácii

Stredná škola - Smernica o účtovaní zúčtovacích vzťahov v príspevkovej organizácii

+ daľšie zaktualizované smernice od Ing. Jarmily Belešovej a Mgr. Hildy Dudákovej

S on-line knihou ste získali:

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Simona Laktišová

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

 


Ing. Jozef Mikula, PhD.

 sa venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prakticky 26 rokov. Z toho 13 rokov na Národnom inšpektoráte práce ako hlavný radca, a 13 rokov ako autorizovaný bezpečnostný technik (v súčasnosti tiež). BOZP prednášal 4 roky na fakulte BERG TU Košice. Skončil SVŠT v Bratislave - strojnícka fakulta a doktorandské štúdium na VŠLD Zvolen.


Mgr. Jozef Sýkora, MBA

 Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných  príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej školy. Našla som v nej všetky smernice, ktoré som práve potrebovala a keď som nenašla, poslala som požiadavku a z vydavateľstva mi následne potrebnú smernicu doposlali."
Jana F., Prievidza


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým dopĺňanie neustále nových smerníc a aj registratúrneho poriadku."
Martina R., Komárno


"Je to veľmi praktická kniha. Využívam ju pri každodennej práci."
Peter D., Nové Zámky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: