Input:

Materská škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.16 Materská škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok

JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok

Čl. 1

Druhy a používanie úradných pečiatok.

1. Názov školy (ďalej len „škola”) používa v úradnom styku tieto pečiatky:

a) okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR s priemerom 36 mm,

b) úradnú podlhovastú pečiatku,

c) prezentačnú pečiatku,

d) iné pomocné pečiatky v administratívnom styku.

a) Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom SR s priemerom 36 mm má po obvode kruhu okolo štátneho znaku označenie školy a jej sídlo. Text pri zachovaní predpísaných náležitostí je zhodný s textom v záhlaví úradných tlačív. Ak sa list opatrí odtlačkom pečiatky, odtlačok sa umiestni dva až tri riadky pod textovým stĺpcom v strede papiera. Pečiatka sa odtláča červenou farbou. Odtlačok sa používa na úradných záznamoch, ktoré obsahujú najmä:

- rozhodnutia v správnom konaní,

- príkazy a nariadenia riaditeľa školy,

- zmluvy,

- splnomocnenia,

- v rámci pracovno-právnych vzťahov,

- odpisy rozhodnutí,

- doklady o získanom vzdelaní,

- vysvedčenia,

- odpisy vysvedčení,

- ďalšie záznamy, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

b) Odtlačok podlhovastej úradnej pečiatky sa používa v bežnom administratívnom styku školy s fyzickými osobami a právnickými osobami. Text odtlačku podlhovastej pečiatky je zhodný s textom v záhlaví úradného listu. Podlhovastá úradná pečiatka sa odtlačí v pravej polovici listového papiera pod textovým stĺpcom modrou farbou.

c) Odtlačok prezentačnej pečiatky sa odtláča spravidla v hornej časti ľavej strany listového papiera, tak aby všetky údaje zostali čitateľné. Škola používa prezentačnú pečiatku v evidencii záznamov na sekretariáte školy. Odtláča sa červenou farbou.

d) Iné pomocné pečiatky v administratívnom styku - evidencia kníh v žiackej a učiteľskej knižnici, evidencia učebníc, sa odtláčajú modrou farbou.

2. Ak škola používa niekoľko pečiatok toho istého typu s rovnakým textom, rozlišujú sa číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné.

Čl. II

Vyhotovovanie a použitie úradných pečiatok

1. Vyhotovovanie úradných pečiatok zabezpečuje škola podľa schváleného návrhu v súlade so zriaďovacou listinou, zákonom č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.

2. Okrúhla úradná pečiatka so štátnym znakom sa na listinách umiestňuje do stredu listu, dva až tri riadky pod spodný okraj textu. Podpisujúci umiestňuje svoj podpis napravo od úradnej pečiatky tak, aby podpis nezasahoval do odtlačku pečiatky.

3. Identifikovanie úradnej pečiatky so štátnym znakom zabezpečujú arabské číslice, ktorými sú jednotlivé exempláre pečiatok označené v päte poľa kruhopisu a jej ochranu ustanovenie osoby zodpovednej za úschovu pečiatok, ktorá zároveň vedie evidenciu vydaných pečiatok osobám oprávneným pečiatku používať.

Čl. III

Evidencia úradných pečiatok

1. Evidenciu úradných pečiatok vedie riaditeľ školy.

2. Evidencia úradných pečiatok obsahuje:

a) odtlačok pečiatky s uvedením mena, priezviska a funkcie zamestnanca, ktorý

ju prevzal a používa,

b) záznam o prevzatí pečiatky potvrdený podpisom zamestnanca a dátumom prevzatia,

c) záznam o vrátení pečiatky s dátumom a podpisom zamestnanca.

3. Zamestnanec poverený vedením evidencie úradných pečiatok potvrdí pred

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: