Input:

Práca nadčas pedagogického zamestnanca v roku 2019

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Práca nadčas pedagogického zamestnanca v roku 2019

Ing. Jarmila Belešová


Dobrý večer. Chceme vypracovať internú smernicu pre čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických a ostatných odborných zamestnancov. Pracovný čas majú rozvrhnutý: od 7,30 -13,00 v škole, zvyšok v domácom prostredí /príprava na vyučovanie/. Ak bol zamestnanec vyslaný na školskú akciu, ktorá trvá od 7,30 do 15,00, je čas od 13,00 do 15,00 považovaný za prácu nadčas a patria mu 2 hodiny náhradného voľna?

Pohľad autora na problematiku:

Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku. Za jednu hodinu práce nadčas sa u pedagogických zamestnancov sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca.

Vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a inými zákonom ustanovenými činnosťami v pracovnom čase na školských akciách nemožno považovať za prácu nadčas v súlade s uvedeným ustanovením zákona, ktoré ustanovuje prácu nadčas pedagogických zamestnancov, vzhľadom na to, že počas školských akcií pedagogickí zamestnanci nevykonávajú priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. V prípade školských akcií je potrebné aj u pedagogických zamestnancov uplatniť príslušné ustanovenie Zákonníka práce, podľa ktorého je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Záver:

V prípade, ak riaditeľ školy povolil pedagogickým zamestnancom školy vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom mimo pracoviska, napr. tak, že tieto činnosti vykonávajú v ustanovenom rozsahu po 13,00 hod., počas školských akcií nemožno považovať účasť učiteľa na týchto akciách v pracovnom čase od 13,00 hod, t.j. v rámci pracovnej zmeny ustanovenej u zamestnávateľa, za prácu nadčas, a to ani v prípade, ak účasť pedagogického zamestnanca na takejto akcii trvá aj v čase povoleného vykonávania ostatných činností mimo pracoviska. Za prácu nadčas možno v uvedenom prípade považovať len prácu nadčas vykonávanú po 15,30 hod.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika sa upravuje podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: