Input:

Základná škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie základnej školy

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.35 Základná škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie základnej školy

JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť dokument

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Vedenie pedagogickej dokumentácie v základnej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace právne predpisy.

2. Príslušné vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva: http://formulare.iedu.sk.

3. Táto smernica upravuje interný postup vedenia pedagogickej dokumentácie základnej školy a s tým súvisiace povinnosti riaditeľa školy a zamestnancov školy.

Čl. II

Základné pojmy

1. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejne

2. Pedagogickú dokumentáciu základnej školy tvorí:

a) triedna kniha,

b) triedny výkaz,

c) katalógový list žiaka,

d) osobný spis dieťaťa,

e) protokol o komisionálnych skúškach,

f) denný záznam školského zariadenia,

g) denník výchovnej skupiny,

h) rozvrh hodín,

i) školský poriadok.

3. Ďalšia dokumentácia základnej školy je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie základnej školy. Ďalšia dokumentácia je súčasťou registratúry podľa osobitného predpisu (zákon č. 395/2002 Z.z.).

4. Ďalšiu dokumentáciu základnej školy tvoria

a) zápisnice z rokovania pedagogickej rady, predmetovej komisie a metodického združenia,

b) dokumentácia o záujmovej činnosti školy,

c) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít okrem informovaného súhlasu,

d) zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách,

e) evidencia pracovného času zamestnancov školy,

f) pracovný poriadok,

g) evidencia školských úrazov žiakov,

h) registratúrny poriadok,

i) kolektívna zmluva, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia.

j) organizačný poriadok,

k) správa z diagnostického vyšetrenia žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

l) návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole.

Čl. III

Postup pri vedení pedagogickej dokumentácie

1. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená písm. a) až f) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených Ministerstvom školstva SR. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme.

2. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky základnej školy. Školský zákon a súvisiace predpisy ponechávajú školám voľnosť pri niektorých druhoch pedagogickej a ďalšej dokumentácie, nakoľko vzor tlačiva schváleného Ministerstvom školstva SR nie je stanovený pre všetky druhy dokumentácie, ktoré je škola povinná viesť.

3. Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa trvalým spôsobom. Údaje sa nemenia vyškrabávaním, gumovaním alebo vymazávaním chemickými prostriedkami. Na vysvedčeniach nemožno robiť opravy. V ostatnej dokumentácii sa opravy robia prečiarknutím chybného údaja s dátumom opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila.

4. Škola môže viesť elektronicky okrem triednej knihy aj inú pedagogickú dokumentáciu na základe pokynov a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

5. Doklady o získanom vzdelaní (napr. osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu) sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených Ministerstvom školstva SR.

6. Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii.

Čl. IV

Povinnosti riaditeľa školy a  zamestnancov školy

1.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: