Input:

Zaradenie majstra odbornej výchovy do platovej triedy v roku 2019

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Zaradenie majstra odbornej výchovy do platovej triedy v roku 2019

Autor: Ing. Jarmila Belešová


Chcem Vás požiadať o informáciu, ktorá sa týka zaradenia do platovej triedy nášho zamestnanca, ktorý pracuje v našom zariadení, Reedukačnom Centre ako majster odbornej výchovy a má ukončené nasledovné vzdelanie: výučný list v odbore, maturita , Fakulta zdravotníctva a soc. práce, odbor sociálna práca, - doplňujúce pedagogické vzdelanie a Špeciálna pedagogika pre MOV. V akej platovej triede by mal byť zaradený?

Pohľad autora na problematiku:

Pedagogickí zamestnanci sa zaraďujú do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa podľa osobitného predpisu v nadväznosti na získaný stupeň vzdelania. V otázke nie je uvedené v akom kariérovom stupni je uvedený majster odbornej výchovy zaradený, a ani to, či začal vykonávať pracovnú činnosť majstra odbornej výchovy u zamestnávateľa pred 1. septembrom 2019, alebo neskôr.

Pedagogickí zamestnanci s požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca, ktorú vykonávajú, zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, sa zaraďujú do 7. platovej triedy. Pedagogickí zamestnanci s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca, ktorú vykonávajú, sa zaraďujú do 6. platovej triedy bez ohľadu na získaný kariérový stupeň.

Podľa zákona účinného od 1.9.2019 sa pedagogický zamestnanec, ktorý bol u zamestnávateľa v pracovnom pomere aj pred 1. 9.2019, od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a s tým súvisiacej platovej triedy. Ak uvedený majster odbornej výchovy nastúpil do pracovného pomeru k zamestnávateľovi pred 1. septembrom 2019, od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Do platovej triedy sa zaradí podľa toho, či spĺňa, a na akom stupni vzdelania, alebo nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania

Ak nastúpil do pracovného pomeru k zamestnávateľovi od 1. septembrom 2019 a neskôr a spĺňa kvalifikačné predpoklady zaradí sa do príslušného kariérového stupňa v tom stupni vzdelania, ktorým spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Na posúdenie zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy je, okrem kariérového stupňa, do ktorého je zaradený, teda potrebné aj posúdenie spĺňania jeho kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti, ktorú vykonáva.

V otázke nie je uvedené ani to, v akom študijnom, resp. učebnom odbore vykonáva uvedený zamestnanec pracovnú činnosť majstra odbornej výchovy. Na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy v príslušnom študijnom odbore na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa je splnením kvalifikačných predpokladov aj získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v nepedagogickom študijnom odbore v študijnom programe v príslušnom študijnom odbore a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy.

Predpokladám, že vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca uvedený majster odbornej výchovy získal iné ako požadované vzdelanie na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy v učebnom alebo v študijnom odbore, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Ako pedagogickému zamestnancovi s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, by mu patrilo zaradenie do 6. platovej triedy.

Poznamenávam, že od 1.9.2019 splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ. a ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ. Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov sa posudzuje zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

Záver:

K otázke zaradenia do platovej triedy uvedeného majstra odbornej výchovy sa nie je možné jednoznačne vyjadriť z dôvodu, že v otázke nie sú hore uvedené informácie potrebné na posúdenie jeho zaradenia do platovej triedy.

Ak vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, absolvovaným doplňujúcim pedagogickým štúdiom a štúdiom špeciálnej pedagogiky uvedený majster odbornej výchovy získal iné ako požadované vzdelanie na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy v učebnom alebo v študijnom odbore, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť, prináleží mu v súlade s časťou 17. Školstvo a šport prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, platová trieda 6 zaradenie do 6. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Ak vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, absolvovaným doplňujúcim pedagogickým štúdiom a štúdiom špeciálnej pedagogiky uvedený majster odbornej výchovy získal požadované vzdelanie na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy v učebnom alebo v študijnom odbore, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: