Input:

Materská škola - Smernica o zorganizovaní (plán - príprava) cvičného požiarneho poplachu

10.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o zorganizovaní (plán - príprava) cvičného požiarneho poplachu

DpT. Bohumír Brettschneider, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková


Stiahnuť vzor

Zorganizovanie (plán/príprava) cvičného požiarneho poplachu

v objekte

Pre splnenie ustanovení § 5 písm. e)§ 9 ods. 2 písm. f) zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení ich neskorších zmien a doplnení, a pre preverenie účinností opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne objektu navrhujem zorganizovanie cvičného požiarneho poplachu nasledovne.

1. Účel

2. Organizácia cvičného požiarneho poplachu

3. Námet

4. Postupnosť protipožiarnych - represívnych opatrení

- vykonanie bezodkladnej likvidácie požiaru zamestnancom, ktorý požiar zistil, alebo aj iným spoluzamestnancom, protipožiarnou hliadkou pracoviska alebo aj protipožiarnou hliadkou právnickej osoby alebo hasičskou jednotkou našej organizácie,

- použitie požiarnotechnických zariadení najmä hasiacich prístrojov prenosných alebo pojazdných, prípadne aj hadicových zariadení ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia.

- spôsob ohlásenia požiaru automatickým hlásičom stlačením tlačidla požiarneho hlásiča / telefonicky zamestnancom alebo členom protipožiarnej hliadky pracoviska alebo protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo až veliteľom hasičskej jednotky našej organizácie do ohlasovne požiarov našej organizácie a vyhlásenie požiarneho poplachu,

- správne použitie prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu,

- spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre osoby nachádzajúce sa v objekte, spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach,

- spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre hasičskú jednotku organizácie - právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

- nekontrolovateľné rozšírenie požiaru po neúčinnom zásahu požiarnej hliadky právnickej osoby a vyhlásenie celoobjektového požiarneho poplachu strážnou službou,

- zabezpečenie informácií o vzniku požiaru určeným osobám a rozhodnutie vedúceho zamestnanca xx o evakuácii osôb,

- spôsob privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc za pomoci spojovacích prostriedkov na ohlásenie vzniku požiaru,

- zabezpečenie privolania jednotky hasičského a záchranného zboru (HZZ), rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a štátnej polície, ale bez ich príjazdu.

- Priebeh – spôsob evakuácie osôb a úžitkových zvierat a materiálov (požiarne nebezpečných látok) vedúcim zamestnancom = z objektu na určené miesto/miesta sústredenia/zhromaždenia osôb. Určená osoba vykonala kontrolu evakuovaných osôb a úžitkových zvierat.

- Prvú zdravotnú/predlekársku pomoc chorým a/alebo zraneným za použitia lekárničiek, nebolo potrebné poskytnúť poverenou osobou.

5. Evakuácia osôb, prípadne aj úžitkových zvierat alebo aj materiálu

- vyhlásenie, organizovanie a výkon postupnej evakuácie,

- z administratívnej budovy,

- z hromadnej garáže,

- z technologických priestorov,

- sústredenie osôb na určenom zhromaždisku osôb - na voľnom priestranstve

- kontrola prítomnosti osôb určeným vedúcim zamestnancom našej organizácie,

- poverení zamestnanci organizácii ohlásia ukončenie evakuácie a počty evakuovaných najmä osôb vedúcemu zamestnancovi , ktorý je zodpovedný za riadenie evakuácie.

6. Organizačno-zabezpečovacie opatrenia

- riadenie dopravy pri objekte bude vykonávať člen strážnej služby,

- poskytovanie prvej predlekárskej pomoci postihnutým budú vykonávať poverené osoby,

- zamedzenie vstupu všetkým osobám do objektu zabezpečujú členovia strážnej služby.

7. Hodnotenie cvičného požiarneho poplachu

- Činnosti zamestnanca, ktorý spozoroval požiar,

- Činnosti jeho spoluzamestnancov,

- Činnosť / funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie (EPS),

- Činnosť osoby (strážnej služby) ohlasovne požiarov organizácie, areálu alebo objektu, po ohlásení požiarneho poplachu,

- Činnosť / funkčnosť vnútorného rozhlasu,

- Činnosť ostatných technických zariadení reagujúcich na vyhlásenie požiarneho poplachu (núdzové osvetlenie, náhradný zdroj elektriny, možnosť použitia únikových ciest a únikových východov, výťahy, turnikety, a pod.).

- Čas potrebný na overenie pravdivosti ohlásenia požiaru osobou ohlasovne požiarov,

- Čas potrebný na evakuáciu osôb z objektu na určené zhromaždisko,

- Činnosť osôb jednotlivých nájomcov pri evakuácii,

- Nahlásenie počtu evakuovaných osôb,

- Prispenie evakuovaných zamestnancov k zdolávaniu požiaru,

- Prispenie evakuovaných zamestnancov k evakuácii úžitkových zvierat,

- Prispenie evakuovaných zamestnancov k evakuácii materiálu.

Cvičný požiarny poplach navrhujem uskutočniť dňa xx_xx_201x t. j. v pracovnom dni najväčšieho počtu prítomných osôb a to v popoludňajších hodinách približne jednu hodinu pred skončením pracovného pomeru väčšiny zamestnancov, aby boli obmedzené na najnižšiu mieru prípadné finančné straty organizácie. Vyhlásenie cvičného požiarneho poplachu bude so zameraním na preverenie činnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov, akcieschopnosti požiarnotechnických zariadení to jest elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), činnosť ohlasovne požiarov našej organizácie t. j. činnosti členov strážnej služby (SBS), funkčnosti technického zariadenia na vyhlásenie požiarneho poplachu t. j. vnútorného rozhlasu, činnosť protipožiarnej hliadky pracoviska, protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo hasičskej jednotky našej organizácie, riadenia, organizácie a výkonu evakuácie osôb z objektu a preverenie účinnosti dokumentácie požiarnej ochrany, najmä požiarnych poplachových smerníc a evakuačného plánu objektu.

Pre zamedzení prípadného omylu v konaní našej ohlasovne požiarov, oznámime vopred dátum, čas aj miesto konania tohto CVIČNÉHO požiarneho poplachu do ohlasovne požiarov obce/mesta územne príslušnej hasičskej jednotky (HJ) prípadne hasičského a záchranného zboru (HZZ).

O pripravovanom preverení protipožiarnych opatrení vyhlásením cvičného požiarneho poplachu budú vyrozumení len najvyšší vedúci zamestnanci, štatutárni zástupcovia nájomcov, prípadne aj ohlasovňa požiarov obce/mesta. Podotýkam, že ide o požiarne previerkové cvičenie, ktorého význam spočíva v preverení dokumentácie požiarnej ochrany a protipožiarnych opatrení v objekte. Informáciu, prosím, zachovať ako internú bez zverejnenia podriadeným zamestnaným osobám aj osobám,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: