Input:

Program adaptačného vzdelávania - stredná škola

13.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.14 Program adaptačného vzdelávania – stredná škola

Ing. Jarmila Belešová

Úvod

Podmienky uskutočňovania adaptačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, podrobnosti o jeho realizácii a ďalšie náležitosti s tým súvisiace upravuje § 31, § 51 a § 52 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Pri tvorbe vzoru „Programu adaptačného vzdelávania” sa vychádzalo z uvedených právnych predpisov. Program je vypracovaný pre strednú školu v alternatíve pre jej potenciálnych začínajúcich pedagogických zamestnancov prípadne začínajúcich odborných zamestnancov. Uvedený rozsah adaptačného vzdelávania pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov je len orientačný, nemusí sa uvádzať v celom uvedenom rozsahu, prípade sa môže rozšíriť. Jeho rozsah určuje poskytovateľ.

Program adaptačného vzdelávania sa vypracováva v prípade potreby, teda v prípade, ak škola prijíma do pracovného pomeru začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.

Text písaný v programe kurzívou si školy upravia podľa svojich potrieb.

Kurzívou sú písané aj vysvetľujúce poznámky spravidla vychádzajúce z príslušných právnych predpisov. Tieto poznámky škola vo svojom programe uvádzať nebude.


Stiahnuť vzor

Stredná škola, Hornopotočná 723, 949 01 Nitra

Program adaptačného vzdelávania

Nitra, júl 2020

Stredná škola (Stredná odborná škola, Gymnázium, Spojená škola), Hornopotčná 723,949 01 Nitra ako poskytovateľ adaptačného vzdelávania,

vydáva

podľa § 51 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji nasledovný

program adaptačného vzdelávania pedagogických/odborných zamestnancov školy.

Poskytovateľ vzdelávania: Stredná škola (Stredná odborná škola, Gymnázium),

Hornopotčná 723, 949 01 Nitra, IČO: 301 125

(ďalej len „škola”)


Poznámka: Uvádza sa názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie poskytovateľa programu vzdelávania.

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie pedagogických/odborných

zamestnancov školy (vybrať jednu možnosť)


Poznámka: Uvádza sa výstižný a zrozumiteľný názov programu vzdelávania. Osobitne sa vypracuje program adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických zamestnancov a osobitne pre začínajúcich odborných zamestnancov, ak škola takýto program potrebuje. V prípade spojených škôl s rôznymi organizačnými zložkami môže byť vypracovaný program adaptačného vzdelávania osobitne pre každú organizačnú zložku školy alebo sa vypracuje samostatný program pre jednotlivé kategórie a podkategórie začínajúcich pedagogických zamestnancov a v prípade potreby osobitne aj program adaptačného vzdelávania začínajúcich odborných zamestnancov, ak bude takýchto začínajúcich odborných zamestnancov zamestnávať. Škola teda môže mať osobitne vypracované samostatné programy adaptačného vzdelávania aj pre jednotlivé kategórie začínajúcich pedagogických zamestnancov.

Odborný garant: Ing. Andrej Hruštínsky, riaditeľ školy, podpis garanta


Poznámka: Uvádza sa meno, priezvisko a podpis odborného garanta programu vzdelávania, ktorým je pri adaptačnom vzdelávaní riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Druh vzdelávania: adaptačné vzdelávanie

Uvádza sa druh vzdelávania v profesijnom rozvoji podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Rozsah vzdelávania v hodinách: učiteľ akademických/profesijných predmetov 140 hodín

vychovávateľ 120 hodín

majster odbornej výchovy 100 hodín

pedagogický asistent 60 hodín

školský špeciálny pedagóg 140 hodín


Poznámka: Rozsah hodín vzdelávania jednotlivých kategórií, prípadne podkategórií pedagogických zamestnancov, a kategórií odborných zamestnancov si určuje škola. Vzhľadom na to, že sú osobitne vypracované profesijné štandardy pre učiteľa akademických predmetov a učiteľa profesijných premetov, stredná odborná škola môže mať vypracovaný samostatný program adaptačného vzdelávania pre začínajúceho učiteľa akademických predmetov a osobitne pre začínajúceho učiteľa profesijných predmetov. Uvedený rozsah adaptačného vzdelávania je len orientačný.

Forma vzdelávania: prezenčná,

dištančná alebo

kombinovaná


Poznámka: Adaptačné vzdelávanie sa spravidla vykonáva prezenčnou formou. V prípade kombinovanej formy je potrebné v časti rozsah vzdelávania uviesť, koľko hodín bude prezenčná forma a koľko hodín bude dištančná forma.

Ciele a obsah vzdelávania:

Hlavný cieľ: Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania podľa profesijného štandardu učiteľa/školského špeciálneho pedagóga/vychovávateľa/majstra odbornej výchovy/ pedagogického asistenta.


Poznámka: Ciele programu vzdelávania výstižne a zrozumiteľne vyjadrujú zmenu kvalifikačných predpokladov, vedomostí, zručností, postojov alebo profesijných kompetencií zamestnanca po absolvovaní programu vzdelávania. Hlavný cieľ pri adaptačnom vzdelávaní sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec.

Čiastkové ciele: napr.:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre výchovu a vzdelávanie,

 • ovládanie vnútorných predpisov školy,

 • vedieť sa orientovať v pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii školy,

 • znalosť dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti učiteľa/ vychovávateľa/pedagogického asistenta/školského špeciálneho pedagóga/majstra odbornej výchovy,

 • poznať zákonitosti psychického vývinu a osobitosti žiakov príslušného vekového obdobia s poznaním metód a nástrojov identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík žiakov,

 • vedieť identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka vrátane poznania typológie, rozdelenie a druhy učebných štýlov a metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky na identifikáciu učebného štýlu žiakov,

 • poznať metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu učebného poznania ich štýlu učenia sa, metód a nástrojov identifikácie faktorov učenia sa žiaka a identifikovania učebného štýlu a individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov (intaktní žiaci, žiaci so špeciálnymi potrebami) a individuálnych charakteristík žiakov,

 • vedieť identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiakov, poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť a školskú výkonnosť žiakov a poznať metódy a nástroje zisťovania individuálnych charakteristík žiakov vychádzajúcich z ich sociokultúrneho prostredia (sociálne znevýhodneného prostredia),

 • ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov,

 • mať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov,

 • poznať metodológiu pedagogického výskumu, súbor vedomostí a zručností žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre výkon profesií v príslušnom odbore (profil absolventa odboru), pedagogickú dokumentáciu, ďalšiu dokumentáciu, ostatné koncepčné a strategické dokumenty a materiály školy a obsah školského vzdelávacieho programu,

 • vedieť plánovať a projektovať vyučovanie,

 • poznať teoretické východiská plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti,

 • vedieť plánovať a projektovať edukačný proces v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami a schopnosťami žiakov,

 • vedieť vymedziť ciele učenia sa žiakov orientované na rozvoj ich kompetencií a formulovať ich v podobe učebných požiadaviek a vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva – rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, postupy),

 • vedieť vytvoriť individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • vedieť plánovať využitie materiálneho, technického a technologického zázemia výchovno-vzdelávacej činnosti,

 • ........,

 • ...... .


Poznámka: Do čiastkových cieľov možno uviesť požadované kompetencie jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo kategórií odborných zamestnancov podľa profesijného štandardu príslušnej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo kategórie odborného zamestnanca pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Škola si uvedené čiastkové ciele môže doplniť, resp. zúžiť podľa svojich potrieb, prípadne môže uviesť len odkaz na profesijný štandard príslušného kariérového stupňa samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.

V tomto programe adaptačného vzdelávania sú uvedené vybrané kompetencie z profesijného štandardu samostatného učiteľa profesijných predmetov.

Profesijné štandardy jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov sú vydané pokynom ministra školstva z roku 2017 č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Profesijné štandardy sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Opatrenia na zabezpečenie kvality vzdelávania:

Personálne zabezpečenie:

 1. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca sa koná pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca.
 2. Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického/odborného zamestnanca.
 3. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca bude pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený začínajúci pedagogický zamestnanec.
 4. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca bude odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie, do ktorej je zaradený začínajúci odborný zamestnanec.
 5. Špecializovanú činnosť uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca môže vykonávať len pedagogický/odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický/odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 6. Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
 7. V prípade, ak škola nebude môcť zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 6 tejto časti programu, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: